Statut Saveza Srba u Švedskoj

STATUT SAVEZA SRBA U ŠVEDSKOJ

 

1. IME I SJEDIŠTE ORGANIZACIJE

1.1.  Serbernas Riksförbund i Sverige. Savez Srba u Švedskoj.

1.2.  Sedište Saveza Srba u Švedskoj (u daljem tekstu SSuŠ) je u Stokholmu.

2. ULOGA SSuŠ

2.1.  SSuŠ je demokratska, neprofitna, politički i vjerski nezavisna organizacija čiji je cilj da se bavi kulturom, obrazovanjem i socijalnim pitanjima.

2.2.  U radu SSuŠ koriste se ravnopravno srpski i švedski jezik.

2.3.  SSuŠ se sastoji od svojih udruženja.

2.4.  Organi SSuŠ su Skupština, Uprava, Reviziona komisija, Izborna komisija i Statutarna komisija.

3. CILJ I ZADACI SSuŠ

3.1.  Cilj SSuŠ je očuvanje srpskog jezika, kulture, tradicija i običaja kao i zastupanje srpskih interesa.

3.2.  SSuŠ podstiče svoja udruženja na saradnju sa švedskim i srpskim udruženjima, organizacijama i institucijama.

3.3.  SSuŠ podstiče i razvija solidarnost i toleranciju u švedskom društvu.

3.4.  SSuŠ poklanja pažnju djeci i omladini jačajući kroz svoje aktivnosti njihov identitet.

3.5.  SSuŠ nastoji da aktivno sudjeluje u svim važnim političkim i drugim procesima u društvu.

3.6.  SSuŠ u svom radu zastupa principe demokratije, jednakosti i prava na različitost.

4. ČLANSTVO U SSuŠ

4.1.  Udruženja koja prihvate ovaj Statut, čiji Statuti nisu u suprotnosti sa ovim Statutom i koja plate članarinu SSuŠ imaju pravo na članstvo u SSuŠ. Članarina SSuŠ se uplaćuje najkasnije do 1 juna. Visina članarine se utvrđuje na Skupštini SSuŠ.

4.2.  Udruženja članovi SSuŠ mogu koristiti obrazac Statuta koji posjeduje SSuŠ.

4.3.  Udruženje koje želi pristupiti SSuŠ prilaže molbu, Zapisnik sa Skupštine udruženja sa odlukom o pristupu i druga dokumenta koja udruženja članovi SSuŠ predaju svake godine. Prijem u članstvo odobrava uprava SSuŠ a verifikuje Skupština.

4.4.  Članovi SSuŠ su samostalni u svom radu.

4.5.  Udruženja članovi SSuŠ imaju obavezu da blagovremeno dostave kancelariji SSuŠ Zapisnik sa svoje Skupštine, ispunjen obrazac sa podacima o udruženju, aktuelni spisak članova i eventualno druga potrebna dokumenta.

4.6.  Oblasne organizacije ne mogu dobiti članstvo u SSuŠ zbog mogućnosti duplog ili automatskog članstva.

4.7.  Za počasnog člana SSuŠ se može izabrati osoba koja na izuzetan način doprinese radu i ugledu SSuŠ.

5. PRESTANAK ČLANSTVA U SSuŠ

5.1.  Članovi koji žele istupiti iz SSuŠ podnose pismeni zahtjev i Zapisnik sa Skupštine udruženja sa tom odlukom. Molba se razmatra na prvoj narednoj Skupštini SSuŠ. To tada se udruženje smatra članom SSuŠ.

5.2.  Udruženja koja nisu platila članarinu do 31 decembra gube svoje pravo na članstvo u SSuŠ.

5.3.  Udruženjima koja ne poštuju Statut SSuŠ može se oduzeti članstvo u SSuŠ.

6. POSLOVANJE SSuŠ

6.1.  SSuŠ ostvaruje ekonomska sredstva od članarine, državnih dotacija, vlastitih aktivnosti i drugih izvora.

6.2.  Računovodstvo i knjigovodstvo se vodi za kalendarsku godinu od 1 januara do 31 decembra.

6.3.  Uprava SSuŠ odgovara za ekonomiju a Skupština za imovinu SSuŠ.

6.4.  SSuŠ ima svoje stalne troškove. Sve druge isplate se vrše prema zapisnički uvedenim odlukama uprave SSuŠ.

6.5.  Troškovi sastanaka SSuŠ se regulišu prema utvrđenom obrascu za tekuću godinu.

6.6.  Troškovi putovanja se nadoknađuju do visine najjeftinije alternative.

7. SKUPŠTINA SSuŠ

7.1.  Skupština je najveći organ SSuŠ. Skupštinu sačinjavaju uprava SSuŠ, komisije i delegati udruženja.  Delegati za Skupštinu SSuŠ se biraju prema prijavljenom broju članova udruženja. Udruženja do 100 članova imaju pravo na 2 delegata. Udruženja sa 100 do 500 članova imaju pravo na 3 delegata a udruženja sa preko 500 članova imaju pravo na 4 delegata za Skupštinu SSuŠ.

7.2.  Na Skupštini SSuŠ pravo da biraju i budu birani imaju samo verifikovani delegati. Status delegata ne mogu dobiti počasni članovi niti zaposleni u udruženjima ili sekretarijatu.

7.3.  Delegat koji ne može prisustvovati Skupštini može da se zamjeni rezervom čije ime stoji prijavljeno na spisku rezervi.  Spisak delegata i rezervi se zaključuje na dan pred Skupštinu.

7.4.  Skupština SSuŠ se održava u prvom kvartalu svake godine.

7.5.    Skupština SSuŠ se zakazuje najmanje 60 dana prije održavanja. Poziv na Skupštinu treba da sadrži predlog Dnevnog reda, detalje o mjestu i vremenu, opis puta i druge informacije.

7.6.    Izvještaj o radu, Ekonomski Izvještaj, Plan rada, Budžet za naredni period, Izvještaji komisija i eventualne rezolucije moraju se dostaviti delegatima najkasnije 15 dana prije Skupštine.

7.7.    Da bi Skupština bila punovažna mora najmanje 51 % prijavljenih delegata da bude prisutno. Ukoliko to nije slučaj onda se zakazuje nova Skupština u roku od mjesec dana i tada se rad odvija sa prisutnim delegatima.

7.8.    Glasanje o predlozima na Skupštini je javno. Odluke se donose prostom većinom. Izbor u organe SSuŠ se vrši relativnom većinom. Glasanje može biti i tajno glasačkim listićima ako se izglasa takav predlog. Svaki delegat može glasati samo u svoje ime.

7.9.    Diskusije na Skupštini su ograničene na 5 minuta. Predsjedavajući Skupštine može oduzeti rječ delegatu koji ne poštuje Statut ili krši opšte demokratske ili moralne principe.

7.10.    Vanredna Skupština SSuŠ se može zakazati na pismeni zahtjev polovine pojedinačnih članova SSuŠ, odlukom uprave SSuŠ ili na zahtjev autorizovanog revizora SSuŠ. Na vanrednoj Skupštini se razmatraju samo ona pitanja koja su i razlog sazivanja Skupštine. Uprava SSuŠ zakazuje vanrednu Skupštinu u roku od tri mjeseca od dana prijema zahtjeva ili odluke o zakazivanju.

8. PRAVILNIK O RADU SKUPŠTINE SSuŠ

8.1.  Otvaranje Skupštine.

8.2.  Izvještaj Izborne komisije o broju verifikovanih delegata.

8.3.  Pitanje punovažnosti Skupštine.

8.4.  Pozdravni govori predsjednika SSuŠ i gostiju.

8.5.  Izbor radnog predsjedništva Skupštine SSuŠ.

8.5.1.     Predsjednik SSuŠ daje predlog uprave za predsjedavajućeg Skupštine, zamjenika, sekretara/zapisničara, dva ovjerivača Zapisnika i dva brojača glasova. Skupština može dati i druge predloge. Skupština bira radno predsjedništvo.

8.6.    Utvrđivanje Dnevnog reda.

8.7.    Izvještaj o radu SSuŠ, Ekonomski Izvještaj i Izvještaj Revizione komisije.

8.8.    Diskusija o Izvještajima.

8.9.    Usvajanje Izvještaja i razrešenje uprave dužnosti i odgovornosti.

8.10.Izvještaj Statutarne komisije i pitanje usvajanja izmjena i dopuna Statuta. Za tumačenje Statuta nadležna je Statutarna komisija.

8.11.    Usvajanje Plana rada i Budžeta za narednu godinu.

8.12.    Skupština donosi odluku o visini članarine za narednu godinu.

8.13.    IZBOR UPRAVE I KOMISIJA SSuŠ

8.13.1. Uprava SSuŠ se sastoji od sedam (7) članova i pet (5) zamjena. Članovi uprave imaju mandat dvije (2) godine a zamjene na jednu (1) godinu. Svaka godina je izborna. Neparnim godinama bira se predsjednik SSuŠ i jedan član uprave a verifikuju se novi predstavnici Srpske omladinske organizacije i Organizacije žena kao članovi uprave. Parnim godinama se biraju tri člana uprave SSuŠ. U slučaju da Skupština izabere za predsjednika člana uprave nakon prve godine mandata u upravi, ta osoba dobija novi dvogodišnji mandat kao predsjednik a na njegovo mjesto u upravi se bira drugi delegat do isteka mandata. Skupština bira i tri zamjenika dok ostala dva delegiraju Srpska omladinska organizacija i Organizacija žena. Zamjene se rangiraju prema broju dobijenih glasova i tim redosljedom se pozivaju na sastanke uprave po potrebi.

8.13.2. Izvještaj Izborne komisije i predlog kandidata. Skupština može dati još predloga.

8.13.3. Skupština bira članove uprave na upražnjena mjesta.

8.13.4. Skupština bira zamjene u upravi.

8.13.5. Skupština bira tri revizora na period od jedne godine.

8.13.6. Skupština bira tri člana Izborne komisije na period od jedne godine.

8.13.7. Skupština bira tri člana Statutarne komisije na period od jedne godine.

8.13.8. Član komisije koji dobije najviše glasova pri izboru je ujedno i predsjednik komisije.

8.14.    Skupština razmatra eventualne rezolucije koje su bile dostupne SSuŠ najmanje 30 dana prije Skupštine i nalaze se u skupštinskom materijalu.

8.15.    Skupština se izjašnjava o prijemu novih udruženja ili brisanju iz članstva nekih udruženja.

9. UPRAVA SSuŠ

9.1.  Upravu SSuŠ bira Skupština i ona je najveći organ SSuŠ poslije Skupštine.

9.2.  Na svom prvom sastanku uprava bira podpredsjednika SSuŠ i vrši podjelu zaduženja po pitanjima kulture i obrazovanja, društvenim i socijalnim pitanjima, informacijama, sportu i eventualno drugim pitanjima u nadležnosti.

9.3.  Uprava rukovodi radom SSuŠ, odgovara za ekonomiju i sprovođenje skupštinskih odluka.

9.4.  Uprava je dužna da Skupštini SSuŠ podnese Izvještaj o radu i ekonomiji za protekli period.

9.5.  Uprava je dužna da Skupštini predstavi Plan rada i Budžet za naredni period.

9.6.  Potpis dokumenata SSuŠ administrativnog i ekonomskog karaktera vrši predsjednik SSuŠ, sekretar i ekonom.

9.7.  Predsjednik SSuŠ u dogovoru sa članovima uprave zakazuje najmanje 4 redovna sastanka uprave godišnje. Sastanak uprave se može zakazati i na zahtjev većine članova uprave. Po potrebi je moguće održati i telefonski sastanak. Sastanak uprave je punovažan ukoliko je poziv upućen na odgovarajući način najmanje sedam dana prije sastanka i ako je sastanku prisutno najmanje pola redovnih članova uprave.  Ako neki član uprave ne može prisustvovati sastanku poziva se zamjena.

9.8.  Predsjednik predstavlja SSuŠ, ima sazivnu ulogu, usklađuje i vodi aktivnosti u SSuŠ, odgovara za rad sekretarijata i da se odluke uprave unesu u Zapisnik sa sastanaka.

9.9.  Predsjednik SSuŠ ima pravo upotrebiti do 10000 kruna godišnje u slučaju kada se uprava nije mogla sastati radi donošenja odluke. Odluka donešena per capsulam se diskutuje na narednom sastanku uprave i unosi u Zapisnik.

9.10.    Uprava donosi odluke prostom većinom glasova. Ako je broj glasova jednak onda glas predsjednika donosi prevagu. Na sastancima uprave svi članovi imaju pravo da prisustvuju, diskutuju i daju predloge.

9.11.    Uprava SSuŠ može zadužiti profesionalna ili stručna lica da predstavljaju SSuŠ  u posebnim prilikama.

10. OSTAVKE

10.1.    Ostavka na mjesto u upravi SSuŠ se podnosi pismenim putem. Zaduženje i mandat tada preuzima zamjena. Ako predsjednik SSuŠ  podnese ostavku onda podpredsjednik preuzima dužnost do naredne Skupštine. Ako član neke komisije podnese ostavku uprava će imenovati nekog drugog člana SSuŠ  na to mjesto.

10.2.    Uprava SSuŠ  može smjeniti člana koji nanese štetu radu ili ugledu SSuŠ  ili ako postoje neki drugi ozbiljni razlozi za smjenu. Ovakvu odluku donosi uprava prostom većinom. Članu se mora dati prilika da prije smjene upravi objasni okolnosti. Smjenjeni član se može žaliti Skupštini na odluku o smjeni.

11. ORGANIZACIJA ŽENA

Organizacija žena je sekcija SSuŠ sastavljena od ženskih članova SSuŠ  i njihovih organizacija u lokalnim udruženjima. Rad Organizacije žena se reguliše posebnim dokumentom. Organizacija žena je zastupljena u upravi SSuŠ  jednom predstavnicom i njenom zamjenom.

12. SRPSKA OMLADINSKA ORGANIZACIJA

SSuŠ  i Srpska omladinska organizacija imaju razvijenu saradnju sa ciljem da olakšaju i poboljšaju planiranje i sprovođenje zajedničkih aktivnosti.

13. KOMISIJE SSuŠ

14.1.    SSuŠ  prati rad komisija. Uprava može u slučaju potrebe zamjeniti članove komisija koji iz nekog razloga ne mogu izvršiti svoju dužnost.

14.2.    Komisijama se mora obezbjediti pristup svim dokumentima SSuŠ .

14.3.    Komisije komuniciraju putem elektronske pošte i drugih modernih načina i samostalne su u svom radu.

14.4.    Reviziona komisija

14.4.1. Skupština bira tri člana Revizione komisije.

14.4.2. Revizor:
– treba uživati povjerenje svih delegata Skupštine,
– treba imati dovoljno administrativnog i ekonomskog znanja i iskustva,
– treba biti nezavisan od uprave i
– ne može sam biti u stečaju.

14.4.3. Reviziona komisija kontroliše rad uprave, komisija i eventualnih radnih grupa tokom godine kao i način upravljanja imovinom SSuŠ.

14.4.4. Ekonomska revizija se sastoji između ostalog od:
– upoznavanja i kontrole računovodstva,
– popisa imovine,
– kontrole da se dokumenta čuvaju na siguran način,
– kontrole pravilnog korištenja računa SSuŠ,
– kontrole osiguranja SSuŠ i
– kontrole da se sve društvene obaveze SSuŠ  ispunjavaju.

14.4.5. Revizija rada uprave SSuŠ  ima pre svega dva cilja:
– kontrolu da li je uprava ispravno rukovodila SSuŠ  i
– ispitati da li je upravljanje u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine.

14.4.6. Reviziona komisija ima pravo da bez odlaganja dobije na uvid sva dokumenta SSuŠ.

14.4.7. Završni račun mora da se dostavi Revizionoj komisiji najkasnije šest (6) nedelja prije Skupštine.

14.4.8. Reviziona komisija je dužna podnijeti Izvještaj Skupštini o proteklom periodu sa predlogom o eventualnom oslobađanju uprave odgovornosti.

14.4.9. Izvještaj Revizione komisije mora biti dostavljen upravi najkasnije 4 nedelje prije Skupštine.

14.5.    Statutarna komisija

14.5.1. Nakon ovjeravanja Zapisnika sa Skupštine Statutarna komisija unosi eventualne izmjene u Statut.

14.5.2. Tokom prvog polugodišta poslije Skupštine Statutarna komisija prikuplja predloge i sarađuje sa članstvom. Predlog izmjena Statuta se objavljuje na internet stranici SSuŠ i služi kao podloga za daljnje usaglašavanje.

14.5.3. Statutarna komisija podnosi blagovremeno Izvještaj o svom radu i konačni predlog izmena Statuta kako bi se on mogao uvrstiti u skupštinski materijal.

14.6.    Izborna komisija

14.6.1. Izborna komisija objavljuje svoj obrazac prijave na internet stranici SSuŠ  prije ljetnih odmora. Članovi SSuŠ  zainteresovani za angažovanje u SSuŠ  popunjavaju obrazac i šalju ga Izbornoj komisiji.

14.6.2. Uprava SSuŠ  će prilikom svojih aktivnosti pokušati po preporuci Izborne komisije sresti prijavljene kandidate.

14.6.3. Izborna komisija objavljuje svoj predlog najkasnije 4 nedelje prije Skupštine i taj predlog ulazi u skupštinski materijal.

15. SEKRETARIJAT

15.1.    Sekretarijat SSuŠ  se sastoji od profesionalnog osoblja koje obavlja stručne poslove za SSuŠ  i njegove organe.

15.2.    Sekretarijat je odgovoran za svoj rad predsjedniku i upravi SSuŠ . Prema Pravilniku o radu sekretarijata organizacioni sekretar rukovodi radom kancelarije SSuŠ .

15.3.    Uprava SSuŠ  je poslodavac osoblju sekretarijata.

16. NAŠ LIST

Naš list je bilten SSuŠ  koji se distribuira digitalno preko internet stranice SSuŠ .

17. NAGRADE I PRIZNANJA

Organizacijama ili pojedincima koji na izuzetan način doprinose radu i ugledu SSuŠ  može se dodijeliti zahvalnica ili drugo priznanje.

18. RASPUŠTANJE SSuŠ

SSuŠ se ne može raspustiti sve dok u njemu ima bar pet udruženja članova. Odluka o raspuštanju SSuŠ se može donjeti samo na dvije uzastopne Skupštine od kojih je bar jedna redovna.

 

Ovaj Statut je donesen na Skupštini SSuŠ  u gradu Norrköping,
dana 31 marta 2012 ljeta Gospodnjeg.