Årsmöte Serbiska Ungdomsorganisationen 2011

Spread the love

Kallelse till Serbiska Ungdomsorganisationen i Sveriges Årsmöte 2011

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige (SU) kommer lördagen den 26:e feb att genomföra sitt Årsmöte.

Årsmötet kommer att hållas i Serbiska föreningen Sinđelić, Göteborg.

Varje medlemsförening har rätt att anmäla ombud till Årsmötet, hur många ombud beror på hur många medlemmar föreningen har. Varje förening har förutom ombuden även möjlighet att skicka en ”observatör” till årsmötet. Observatören har ingen rösträtt.

Utdrag ur stadgarna § 9 (reglerar antalet ombud):

§ 9 

Ombud

På årsmötet deltar ombud med rösträtt, gäster, samt SUOiS: s sekreterare (anställd av UO) utan rösträtt.

Ombuden väljs efter normer som följer:

– ett ombud för 1-100 ungdomar till 30 års ålder

– två ombud för 101-300 ungdomar till 30 års ålder

– tre ombud över 300 ungdomar till 30 års ålder

Hela stadgarna finns på www.srpstvo.com.

SU står för ombudens kostnader vad gäller, transport, logi mm. i anslutning till Årsmötet.

Har ni frågor angående årsmötet hör av er till kansliet på 08-462 05 91 / info@srpstvo.com.

Använd det bifogade anmälningsformuläret för att anmäla era delegater. Sista datum för att anmäla delegater är fredag den 18:e februari.

Klicka här för anmälningsblankett

 

VAD ÄR ETT ÅRSMÖTE?

Ett årsmöte är en organisations eller förenings högsta beslutande organ, den ”högsta makten” om man så vill. Organisationens viktigaste beslut fattas på detta möte, Årsmötet brukar inom organisationer och föreningar hållas en gång om året. Årsmötet regleras genom organisationens stadgar.

Alla medlemmar eller i större organisationer (som tex. SU), valda representanter för medlemmarna ombud (delegater) har rätt att delta i Årsmötet. Ombuden har rätt att yttra sig, lägga förslag och rösta.

Stadgarna reglerar antal ombud/delegater samt alla andra tekniska frågor som rör Årsmötet.

Styrelsen är ansvarig för att Årsmötet genomförs på det sätt stadgarna säger.

 Ombuden som anmält sitt deltagande på Årsmötet (tillsammans med eventuella ”observatörer”) finns upptagna på en röstlängd, röstlängden är en lista på de som har rätt att rösta på Årsmötet.

 Viktiga saker som behandlas på ett Årsmöte är:

–         Styrelsens ansvarsfrihet. När mötet beslutar om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet beslutas att organisationen är nöjd med och accepterar det arbete styrelsen gjort under året.

–         Verksamhetsberättelsen berättar om organisationens verksamhet under året, Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen. 

–         Ekonomisk redovisning. Den ekonomiska redovisningen ställs samman av organisationens ekonom. Där finns intäkter, utgifter samt tillgångar uppställda.

–         Revisionsberättelsen är sammanställd av organisationens revisorer. Revisorn kontrollerar att ekonomin skötts korrekt. I Revisionsberättelsens slut föreslår revisorn om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet eller inte.

–         Motioner. Motioner är ombudens dvs. medlemmarnas förslag till årsmötet. Motioner kan tex. vara förslag på stadgeändringar, vad en förening vill göra och uttalande.

–         Verksamhetsplan och budget. I verksamhetsplanen beskrivs vad SU ska göra under det kommande året, samt hur man skall använda pengarna dvs. budgeten.