BalkanS exTra

Spread the love

Serbernas Riskförbunds Kvinnoorganisation i Sverige har beviljats medel från Länsstyrelsen i Stockholms län för att driva projektet BalkanS exTra under hösten 2009 och våren 2010.

Det övergripande målen med projektet är:

– Att lyfta upp, diskutera och göra frågorna om trafficking och prostitution levande inom organisationen, både under men även efter projektets avslutande.

– Synliggöra problemen i en kontext som motsvarar medlemmarnas kunskap, erfarenhet och bakgrund tex. den balkanska faktorn och att närheten mellan problemen på Balkan och Sverige är närmare än man anar.

– Skapa en bred kunskap hos medlemmarna som ger dem möjlighet att på ett självständigt och underbyggt sätt sprida information och kunskap vidare självständigt både inom föreningslivet och övriga samhället.

Under oktober månad och början av november kommer information att spridas inom förbundet.

I Sverige finns drygt 120 000 svenskserber. Ett generationsskifte inom organisationerna har gjort att Serbernas Riksförbund och Kvinnoorganisationen är på väg att bryta ny mark inom sin verksamhet och ständigt anpassar samma efter medlemmarnas vilja.

Den svenskserbiska gruppen har starka band och kontakter med främst Serbien men även övriga fd. jugoslaviska republiker. Släkt, vänner och bekanta gör att tex. besök i regionen är mycket vanligt.

Serbien och Balkan är områden där andra värderingar råder, ett annat klimat och en annan syn på främst kvinnan.

Kunskapen om trafficking, människohandel och prostitution är relativt liten inom samhället och den svenskserbiska gruppen och samtidigt finns ett problem av att värderingar och åsikter inte alltid överensstämmer med det svenska majoritetssamhället.

Information och upplysningsarbete om dessa frågor både i en svensk kontext och i en kontext mot bakgrund av relationen till Balkan och de problem som finns där och som trots det geografiska avståndet är indirekt sammankopplat med Sverige.