Статут Српске Омладинске Организације у Шведској

 • 1 Definition av organisationen

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige (i följande text nämnd SUO) är en självständig, frivilligorganisation för barn och ungdomar samt för självständiga föreningar som främst samlar barn och ungdomar.

Den är bildad för att arbeta för organiserade aktiviteter inom kultur, språk, idrott samt humanitära och biståndsfrågor på medlemmarnas fritid.

Målet är även att öka medlemmarnas kunskap och makt inom samhällsfrågor, så att medlemmarna ges en större möjlighet att själva påverka sin fritid, miljö och andra för barn och ungdomar viktiga frågor.

Organisationen är partipolitiskt obunden och verkar i nära samarbete med Serbernas Riksförbund i Sverige.

 • 2 Språk

SUO:s arbetsspråk är serbiska och svenska.

 • 3 Helgdag

SUO firar helgonet S:t Sava, som är helgdag för barn och skolungdomar i föreningarna.

 • 4 Namn

Organisationens fullständiga namn är;

på svenska: Serbiska ungdomsorganisationen i Sverige,
på serbiska: Srpska Оmladinska Оrganizacija u Švedskoj / Српска Омладинска Организација у Шведској

Organisationens säte är i Stockholm.

 • 5 Organisationens målsättning

SUO har till uppgift att:

* skydda medlemmarnas intressen

* främja och uppmuntra arbetet inom ungdomsföreningarna

* på central nivå organisera verksamhet för medlemmarna

* verka för bevarandet av den serbiska kulturen och språket i Sverige

* verka for solidaritet och gemenskap mellan medlemmarna

* arbeta för att uppnå jämställdhet i samhället

* koordinera föreningsaktiviteter som är av intresse för medlemmarna

* upprätthålla kontakter med andra ungdomsorganisationer samt skolor och institutioner som arbetar med ungdomsfrågor

* arbeta med folkbildningsfrågor som är av intresse för medlemmarna

* bekämpa missbruk

* bekämpa all form av diskriminering

* erbjuda medlemmarna en meningsfull fritid i en demokratisk anda

* arbeta för att genom humanitära biståndsprojekt och ge stöd till barn och ungdomar i nöd på ett globalt plan

 • 6 Medlemskap

SUO:s medlemmar är: lokalföreningar och dess medlemmar som erlagt avgift eller genom aktiv handling bekräftat sitt medlemskap i SUO.

Medlemmar som inte betalar medlemsavgiften, ej tagit aktiv ställning till medlemskap eller som motarbetar organisationen kan uteslutas.

Av det totala medlemsantalet i organisationen måste minst 60 % vara i åldrarna 6 – 25 år.

 • 7 Avgift

SUO finansierar sin verksamhet via medlemsavgifter, statliga bidrag, inkomster från olika tillställningar och via andra källor.

Medlemsavgiften bestäms på organisationens årsmöte.

SUO har eget bankgirokonto och firmatecknare, samt kansli.

Den ekonomiska redovisningen sker under bokföringsåret 1 januari till 31 december och redovisas för revisorerna senast sista dagen i februari varje år.

Revisorernas redogörelse måste vara SUO:s styrelse tillhanda senast 14 dagar före SUO:s årsmöte.

Denna redogörelse bör även innehålla förslag om den avgående styrelsens ansvarsfrihet.

Årsmötet godkänner organisationens budget samt dess bokslut.

 • 8 Årsmötet

Valbart årsmöte hålls första kvartalet vartannat år.

Extra årsmöte kan hållas efter beslut av SUO:s styrelse eller om två tredjedelar av medlemsföreningarna kräver detta.

Kallelsen till årsmötet skickas ut senast 30 dagar före årsmötet.

Årsmötet godkänner förslag till mötets dagordning och revisionens redogörelse, väljer styrelsemedlemmar, valberedning, stadgekommittén och revisorer samt godkänner budgeten och bokslutet.

Årsmötet är det högsta bestämmande organet inom organisationen.

 • 9 Rösträtt

På årsmötet deltar ombud från medlemsföreningarna som har rösträtt, gäster samt eventuell personal i form av kanslist/-er och/eller projektanställda.

Antalet ombud från varje förening beräknas enligt följande:

– två ombud för föreningar med 5 – 200 medlemmar upp till 30 års ålder

– tre ombud för föreningar med 201 – 400 medlemmar och upp till 30 års ålder

– fyra ombud för föreningar med 401 och uppåt, med en ålder upp till 30 års ålder

Varje förening har utöver sina ombud möjlighet att skicka en observatör, som ges möjlighet att vid årsmötet lära känna andra medlemmar samt få en inblick i hur en organisation styrs.

 • 10 Beslut på årsmötet

Årsmötet

Årsmötet är offentligt, om inte annat bestäms.

Årsmötets presidium leder årsmötet.

Varje ombud har en röst.

Ombud kan inte upplåta rösträtten till någon annan.

Årsmötet röstar öppet eller slutet, enligt överenskommelse innan röstningen.

Besluten tas med enkel majoritet utom i frågor där dessa stadgar kräver annat.

Vid lika antal röster avgör mötesordförandes röst.

På ett extra årsmöte kan man endast ta ställning i frågor som föranlett mötet.

Ändringar i stadgarna kan endast antas med två tredjedelars majoritet av närvarande ombud.

Ändringar i stadgarna föreslår SUO: s styrelse, stadgeberedningen eller medlemsföreningarna.

Förslag till ändringar måste inkomma senast 30 dagar innan årsmötet.

 • 11 Årsmötets dagordning

Årsmötets dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens ekonomiska rapport
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedningen
 15. Styrelsens förslag (Verksamhetsplan, Budget)
 16. Inkomna motioner
 17. Årsmötets avslutande
 • 12 Styrelsen

Ungdomsorganisationens styrelse & beredningar

SUO: s styrelse är det högsta beslutande organ under verksamhetsperioden mellan två årsmöten.

Styrelsen består av en ordförande och fyra ledamöter.

Styrelsens mandatperiod är två år.

Styrelsen konstituerar sig enligt följande:

– ordförande

– viceordförande

– övriga funktioner efter behov

Två revisorer

En förtroendevald för valberedningen

En förtroendevald för stadgeberedningen

Varje ombud på årsmötet kan väljas in i styrelsen eller beredningarna, förutom de som är anställda i organisationen eller i någon av föreningarna.

I styrelsen med suppleant kan det endast vara en förtroendevald från en förening, om en av dessa har ordförandeposten kan dock två accepteras. I beredningarna får det vara ytterligare förtroendevalda från samma förening.

Förutom ordinarie ledamöter i styrelsen väljs också en (1) suppleant som har rösträtt när ordinarie ledamot är hindrad från att delta i ett styrelsemöte.

Revisorerna har till uppgift att granska SUO:s ekonomi och medlemmar.

Valberedningen har i uppgift att bereda och till årsmötet föreslå medlemmar till SUO:s valbara poster.

Stadgeberedningen har i uppgift att föreslå förändringar av stadgarna samt tolka dem vid tvist och till styrelsen samt årsmötet föreslå beslut eller ändringar.

Organisationens kanslitjänster utförs av anställd(a) som ansvarar direkt till SUO: s styrelse.

En uppsägning av ett styrelseuppdrag eller annat uppdrag erhållet av årsmötet eller styrelsen måste inlämnas till SUO:s kansli skriftligen. För styrelsen gäller att förstesuppleant tar plats i styrelsen. Ansvarsfrågan för uppsagd styrelse eller beredningsmedlem behandlas på årsmötet.

Styrelseledamot som ej närvarar på två påföljande möten kan suspenderas av styrelsen för att på nästkommande årsmöte eventuellt uteslutas, ledamotens plats fylls av suppleant till ärendet hanterats på årsmötet.

SUO:s firmatecknare utgörs av ordförande, kassören samt organisationssekreteraren.

Dessa har rätt att var för sig teckna i firman.

 • 13 Upplösning av organisationen

För att SUO:s skall upplösas, måste minst fyra femtedelar av röstberättigade delegater rösta för det vid två årsmöten av vilka ett måste vara ordinarie.

Vid upplösning av organisationen skall dess kvarvarande tillgångar lämnas till Serbernas Riksförbund i Sverige.

 • 14

Serbiska Ungdomsorganisationens medlemsföreningar bör anpassa sina stadgar och regler till SUO:s stadgar.

Dessa stadgar antogs på årsmötet den 16:e februari 2019 i Solna