Statut Saveza Srba

STATUT SAVEZA SRBA

Statut

26. SEPTEMBAR 2020. GÖTEBORG

STATUT

 1. IME I SEDIŠTE ORGANIZACIJE

  1. Serbernas Riksförbund i Sverige. Savez Srba u Švedskoj.
  2. Sedište Saveza Srba u Švedskoj (u daljem tekstu Savez) je u Stokholmu, Bellmansgatan 15.
 2. ULOGA SAVEZA

  1. Savez je demokratska, neprofitna, politički i verski nezavisna organizacija, čiji je cilj da se bavi kulturom, obrazovanjem i socijalnim pitanjima.
  2. U radu Saveza koriste se ravnopravno srpski (ćirilično i latinično pismo) i švedski jezik.
  3. Savez sačinjavaju članovi udruženja, društava i klubova (u daljem tekstu udruženja).
  4. Organi Saveza su Skupština, Uprava Saveza, Reviziona komisija, Izborna komisija, Statutarna komisija i Komisija za društvena i socijalna pitanja. Po potrebi Savez može da formira i druge komisije, sekcije i radne grupe.
  5. Svi organi Saveza su dužni da se staraju o primeni ovog Statuta i drugih opštih akata Saveza.
 3. CILJ I ZADACI SAVEZA

  1. Cilj Saveza je očuvanje srpskog jezika, kulture, vere, tradicije i običaja, kao i zastupanje srpskih interesa.
  2. Savez podstiče svoja udruženja na saradnju sa švedskim i srpskim udruženjima, organizacijama i institucijama.
  3. Savez podstiče i razvija solidarnost i toleranciju u švedskom društvu te unapređuje saradnju sa Savezima i organizacijama Srba u celom svetu. Savez poklanja posebnu pažnju deci, omladini, ženama i penzionerima jačajući kroz svoje aktivnosti njihov identitet.
  4. Savez nastoji da aktivno sudeluje u svim važnim društvenim i socijalnim procesima u društvu.
  5. Savez u svom radu zastupa principe demokratije, jednakosti i prava na različitost.
 4. ČLANSTVO U SAVEZU

  1. Članovi Saveza mogu postati udruženja organizovana u skladu sa važećim propisima Švedske, koja prihvate ovaj Statut i uplate članarinu. Članarina Savezu za predhodnu godinu uplaćuje se najkasnije do 15. februara tekuće godine. Visinu članarine određuje Skupština Saveza.
  1. Za prijem u članstvo Saveza potrebno je da udruženje priloži molbu sa zahtevom za prijem, spisak svojih članova, članova Uprave, kao i Zapisnik sa skupštine o pristupanju u članstvo Saveza. Prijem u članstvo odobrava Uprava Saveza, a odluka o prijemu se verifikuje na Skupštini.

Udruženja Saveza imaju obavezu da svake godine dostave sekretarijatu Saveza zapisnik sa svoje skupštine, ispunjen obrazac sa podacima o udruženju, aktuelni spisak članova i eventualno druga potrebna dokumenta.

Regionalne organizacije ne mogu dobiti članstvo u Savezu zbog mogućnosti duplog, ili automatskog članstva.

Za počasnog člana Saveza se može izabrati osoba koja na izuzetan način doprinese radu i ugledu Saveza Srba.

 1. PRESTANAK ČLANSTVA U SAVEZU

  1. Članovi koji žele istupiti iz Saveza podnose pismeni zahtev i zapisnik sa Skupštine udruženja sa tom odlukom. Molba se razmatra na prvoj narednoj Skupštini Saveza. Do tada se udruženje smatra članom Saveza.
  2. Udruženja koja nisu platila članarinu za predhodnu godinu do 31 decembra tekuće godine, gube pravo na članstvo u Savezu.
  3. Udruženjima čije poslovanje je u suprotnosti sa Statutom i interesima Saveza, može se na Skupštini oduzeti pravo na članstvo u Savezu.
 2. POSLOVANJE SAVEZA

  1. Savez ostvaruje ekonomska sredstva od članarine, državnih dotacija, vlastitih aktivnosti i drugih izvora.
  2. Računovodstvo i knjigovodstvo se vodi za kalendarsku godinu od 1 januara do 31 decembra. Kompletan izveštaj o poslovanju Saveza mora se dostaviti ovlašćenim revizorima Saveza, najkasnije do kraja februara tekuće godine.
  3. Skupština usvaja plan Budžeta za period do sledeće skupštine, kao i Pravilnik o finansijskom i materijalnom poslovanju Saveza.
 3. SKUPŠTINA SAVEZA

  1. Skupština je najveći organ Saveza. Skupštinu sačinjavaju članovi Uprave Saveza, članovi komisija i delegati udruženja. Delegati za Skupštinu Saveza se biraju prema sekretarijatu prijavljenom broju članova udruženja. Udruženja do 100 članova imaju pravo na jednog (1) delegata. Udruženja sa 101 do 250 članova imaju pravo na dva (2) delegata, udruženja od 251 do 500 članova imaju pravo na tri (3) delegata i udruženja preko 501 članova imaju pravo na četiri (4) delegata za Skupštinu Saveza.
  2. Na Skupštini Saveza pravo da biraju i budu birani imaju samo verifikovani delegati. Status delegata ne mogu dobiti počasni članovi niti zaposleni u sekretarijatu Saveza.
  3. Prijavljeni delegat koji iz opravdanih razloga ne može prisustvovati Skupštini, o čijoj opravdanosti odlučuje Skupština, može se pre početka rada Skupštine zameniti drugim delegatom iz istog udruženja.
  4. Skupština Saveza se održava u prvom kvartalu svake godine, najkasnije do 1 aprila. Svaka Skupština je izborna.
  5. Skupština Saveza se zakazuje najmanje 60 dana pre održavanja. Uprava Saveza šalje poziv za prijavu delegata najmanje 30 dana pre održavanja Skupštine.
  6. Poziv na Skupštinu šalje se delegatima najmanje 15 dana pre održavanja. Poziv treba da sadrži predlog Dnevnog reda, detalje o mestu i vremenu održavanja Skupštine, Izvještaj o radu Uprave, Ekonomski izveštaj, Plan rada i budžeta za naredni period, Izveštaj revizione komisije, Izveštaji ostalih komisija kao i eventualne rezolucije i predloge.
  7. Da bi odluke Skupštine bile punovažne, obavezno je prisustvo većine prijavljenih delegata. Ukoliko to nije slučaj, onda se zakazuje nova Skupština u roku od 30 dana.
  8. Glasanje o predlozima na Skupštini je javno. Odluke se donose većinom glasova. Glasanje može biti i tajno putem glasačkih listića. Svaki delegat može glasati samo u svoje ime.
  9. Članovi uprave Saveza, nemaju pravo glasa na skupštini, ukoliko nisu delegati matičnog udruženja. Izuzetak je predsednik, koji predstavlja Savez Srba.
  10. Diskusije na Skupštini mogu biti ograničene na pet minuta. Predsedavajući Skupštine može oduzeti reč delegatu, koji ne poštuje Statut, ili krši opšte demokratske ili moralne principe.
  11. Vanredna Skupština Saveza se može zakazati na pismeni zahtev polovine pojedinačnih članova Saveza, odlukom Uprave Saveza ili na zahtev autorizovanog revizora Saveza. Uprava Saveza zakazuje vanrednu Skupštinu u roku od tri meseca od dana prijema zahteva ili odluke o zakazivanju.
  12. Na vanrednoj Skupštini se razmatraju samo ona pitanja koja su i razlog sazivanja Skupštine.
 4. RAD SKUPŠTINE SAVEZA

  1. Predsednik Saveza otvara Skupštinu.
  2. Izborna komisija podnosi izveštaj o broju prisutnih verifikovanih delegata, nakon čega se utvrđuje punovažnost Skupštine.
  3. Predsednik Saveza daje predlog za izbor radnog predsedništva, predsedavajućeg Skupštine, zamenika, sekretara, dva overivača zapisnika, koji su ujedno i brojači glasova. Delegati mogu takođe da daju svoje predloge.
  4. Radno predsedništvo se zahvaljuje na poverenju, pozdravlja skupštinske delegate i eventualne prisutne goste. Radno predsedništvo u skladu sa Statutom određuje način rada Skupštine, brine se o njenom radu i predlaže proceduru u interesu efikasnog rada Skupštine.
  5. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda.
  6. Izveštaj o radu Saveza, Ekonomski Izveštaj i Izveštaj Revizione komisije.
  7. Diskusija po Izveštajima.
  8. Usvajanje Izveštaja i razrešenje Uprave dužnosti i odgovornosti.
  9. Izveštaj Statutarne komisije i pitanje usvajanja izmena i dopuna Statuta. Za tumačenje Statuta nadležna je Statutarna komisija.
  10. Izveštaj Komisije za društvena i socijalna pitanja.
  11. Usvajanje Plana rada i Budžeta za narednu godinu.
  12. Skupština donosi odluku o visini članarine za narednu godinu.
  13. Izbor Uprave i Komisija Saveza Srba

   1. Uprava Saveza se sastoji od sedam (7) članova i tri (3) zamene. Članovi Uprave imaju mandat dve (2) godine, a zamene jednu (1) godinu.

8.13.1.1 Svaka godina je izborna. Neparnim godinama bira se predsednik Saveza, jedan član (1) Uprave, tri (3) Zamene, i članovi svih Komisija. Verifikuju se novi predstavnici SOO i Organizacije žena, kao članovi Uprave.

8.13.1.2 Parnim godinama se biraju tri (3) člana Uprave Saveza i tri (3) Zamene.

8.13.1.3. U slučaju da Skupština izabere za predsednika člana Uprave nakon prve godine mandata u Upravi, ta osoba dobija jednogodišnji mandat kao predsednik Saveza, a na njegovo mesto u Upravi se bira drugi delegat sa jednogodišnjim mandatom. Skupština bira i tri Zamene, dok ostala dva člana Uprave delegiraju Srpska omladinska organizacija i Organizacija Žena.

8.13.1.4. Zamene se rangiraju prema broju dobijenih glasova, i tim redosledom po potrebi se pozivaju na sastanke Uprave.

8.13.1.5. Predsednika Saveza bira Skupština javnim ili tajnim glasanjem. Ako u prvom krugu glasanja (ukoliko je tri ili više kandidata) niko od kandidata ne dobije više od polovine glasova, ponavlja se glasanje između ona dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova u prvom krugu. Na predloženu funkciju izabran je onaj kandidat koji u drugom krugu dobije više glasova.

   1. Izveštaj Izborne komisije i predlog kandidata. Skupština može dati još predloga.
   2. Skupština bira članove Uprave na upražnjena mesta.
   3. Skupština bira tri člana Revizione komisije na period od dve godine.
   4. Skupština bira tri člana Izborne komisije na period od dve godine.
   5. Skupština bira tri člana Statutarne komisije na period od dve godine.
   6. Skupština bira tri člana Komisije za društvena i socijalna pitanja

na period od dve godine.

   1. Član komisije koji dobije najviše glasova pri izboru, je ujedno i predsednik kom.
  1. Skupština razmatra eventualne rezolucije, koje su bile dostupne Savezu najmanje 30 dana pre Skupštine, i nalaze se u skupštinskom materijalu.
  1. Skupština se izjašnjava o prijemu novih udruženja, ili brisanju udruženja kojima je prestalo članstvo u Savezu Srba.
 1. UPRAVA SAVEZA SRBA

  1. Upravu Saveza bira Skupština i ona je najveći organ Saveza posle Skupštine.
  2. Na svom prvom sastanku Uprava bira potpredsednika Saveza, i vrši podelu zaduženja po resorima (kultura, obrazovanje, članstvo, maternji jezik, društveno-socijalna pitanja, informisanje i komunikacija, sport kao i druga važna pitanja iz nadležnosti Uprave).
  3. Uprava rukovodi radom Saveza, odgovara za ekonomiju i sprovođenje skupštinskih odluka.
  4. Uprava je dužna da Skupštini Saveza podnese Izveštaj o radu i Ekonomski izveštaj za protekli period.
  5. Uprava je dužna da Skupštini predstavi Plan rada i Budžet za naredni period.
  6. Dokumenta administrativnog i ekonomskog karaktera potpisuje predsednik Saveza, i organizacioni sekretar.
  7. Predsednik Saveza u dogovoru sa članovima Uprave, godišnje zakazuje najmanje 4 redovna sastanka Uprave. Sastanak Uprave se može zakazati i na zahtev većine članova Uprave. Po potrebi je moguće održati i telefonski sastanak, kao i sastanak putem elektronskih media (Skype, Viber i sl). Sastanak Uprave je punovažan ukoliko je poziv upućen na odgovarajući način najmanje sedam dana pre sastanka, i ako je sastanku prisutno najmanje pola redovnih članova uprave. Ako neki član Uprave ne može prisustvovati sastanku poziva se Zamena.
  8. Predsednik predstavlja Savez, ima sazivnu ulogu, usklađuje i vodi aktivnosti u Savezu, odgovara za rad Sekretarijata i odgovoran je da se odluke Uprave unesu u Zapisnik sa sastanaka.
  9. Uprava donosi odluke većinom glasova. Ako je broj glasova jednak onda glas predsednika donosi prevagu. Na sastancima Uprave svi članovi imaju pravo da prisustvuju, diskutuju i daju predloge i glasaju.
  1. Uprava Saveza može u posebnim prilikama ovlastiti profesionalna ili stručna lica da predstavljaju Savez Srba.
 1. OSTAVKE

  1. Ostavka na mesto u Upravi Saveza se podnosi pismenim putem. Zaduženje i mandat tada preuzima zamena. Ako predsednik Saveza podnese ostavku onda potpredsednik preuzima dužnost do naredne Skupštine. Ako član neke komisije podnese ostavku Uprava može po potrebi kooptirati drugog člana skupštine na to mesto, ali ne kao redovnog, jer nije izabran na Skupštini.
  2. Uprava Saveza može privremeno smeniti člana uprave, koji nanosi štetu radu i ugledu Saveza, Ovakvu odluku donosi Uprava većinom glasova. Članu se daje mogućnost da obrazloži svoje ponašanje tj. povredu Statuta Saveza. Smenjeni član ima pravo žalbe na odluku Uprave, a konačnu i neopozivu odluku o smeni donosi Skupština Saveza Srba.
  3. Skupština može delegatu koji je izabran na period od dve godine da uskrati mandat u toku druge godine, ukoliko usvoji razloge matičnog udruženja o oduzimanju mandata.
 2. ORGANIZACIJA ŽENA

Organizacija žena je sastavljena od ženskih članova Saveza i njihovih organizacija u lokalnim udruženjima. Rad Organizacije žena se reguliše posebnim pravilnikom o radu. Pravilnik mora biti u skladu sa ovim Statutom, uz poštovanja svih statutarnih odredbi. Organizacija žena je zastupljena u Upravi Saveza jednom predstavnicom, ili njenom zamenom.

 1. SRPSKA OMLADINSKA ORGANIZACIJA

Srpska omladinska organizacija (u daljem tekstu SOO) je demokratska Organizacija omladine i dece, i samostalna je u svome radu. Saradnja izmedju Saveza i SOO je regulisana posebnim ugovorom o saradnji između ove dve organizacije. SOO je zastupljena u Upravi Saveza jednim predstavnikom, ili zamenikom.

 1. KOMISIJE SAVEZA

  1. Komisije Saveza su samostalne u svom radu. Komisijama se mora obezbediti pristup svim dokumentima Saveza.
  2. Reviziona komisija

   1. Reviziona komisija je sastavljena od tri člana.
   2. Reviziona komisija kontroliše rad Uprave, komisija i eventualnih radnih grupa tokom godine, kao i način upravljanja imovinom Saveza.
   3. Ekonomska revizija se sastoji između ostalog od:

    – upoznavanja i kontrole računovodstva,

    – popisa imovine,

    – kontrole da se dokumenta čuvaju na siguran način,

    – kontrole pravilnog korišćenja računa Saveza,

    – kontrole osiguranja Saveza i

    – kontrole da se sve društvene obaveze Saveza ispunjavaju.
   4. Revizija rada Uprave Saveza ima pre svega dva cilja:

    – kontrolu da li je Uprava ispravno rukovodila Savezom i

    – ispitati da li je upravljanje u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine.
   5. Reviziona komisija ima pravo da bez odlaganja dobije na uvid sva

dokumenta Saveza.

   1. Završni račun mora da se dostavi Revizionoj komisiji najkasnije

šest (6) nedelja pre Skupštine.

   1. Reviziona komisija je dužna podneti Izvještaj Skupštini o proteklom periodu sa predlogom o eventualnom oslobađanju uprave odgovornosti.
   2. Izveštaj Revizione komisije mora biti dostavljen upravi, najkasnije četiri (4) nedelje pre održavanje Skupštine Saveza.
  1. Statutarna komisija

   1. Statutarna komisija tumači Statut i druge opšte akte Saveza, te utvrđuje njihovu usklađenost sa Statutom.
   2. Nakon overavanja zapisnika sa Skupštine, Statutarna komisija unosi eventualne izmene u Statut.
   3. Posle Skupštine Statutarna komisija prikuplja predloge, u vezi sa izmenama i dopunama Statuta, kao i drugih akata. Predlog izmene Statuta se objavljuje na internet stranici Saveza, i služi kao podloga za dalje usaglašavanje.
   4. Statutarna komisija podnosi blagovremeno izvještaj o svom radu, i konačni predlog izmena Statuta, kako bi se mogao uvrstiti u skupštinski materijal.
  2. Izborna komisija

   1. Izborna komisija objavljuje svoj obrazac prijave na internet stranici Saveza pre letnjih odmora. Članovi Saveza zainteresovani za angažovanje u Savezu, popunjavaju obrazac i šalju ga Izbornoj komisiji.
   2. Izborna komisija objavljuje svoj predlog najkasnije četiri (4) nedelje pre održavanja Skupštine, i taj predlog ulazi u skupštinski materijal.
  3. Komisija za društvena i socijalna pitanja

13.5.1 Komisija za društvena i socijalna pitanja je odgovorna za kontakte sa bolesnim članovima Saveza, i penzionerima. Obaveza ove komisije je da u saradnji sa švedskim, i institucijama u otadžbini, omogući adekvatan kvalitet zdravstvene nege, podizanje životnog standarda te sprečavanje socijalne izolacije navedenih grupacija. Zadatak komisije je da zajedno sa Upravom Saveza pospešuje osnivanje i finansiranje penzionerskih udruženja.

 1. SEKRETARIJAT

  1. Sekretarijat Saveza Srba je stručna služba, koja obavlja potrebne poslove za organe Saveza. Sekretarijat za svoj rad odgovara predsedniku, i Upravi Saveza.

Radom sekretarijata rukovodi organizacioni sekretar u skladu sa Pravilnikom o radu sekretarijata. Ovaj pravilnik donosi Uprava Saveza.

  1. Odluku o zasnivanju ili raskidanju radnog odnosa zaposlenih u Sekretarijatu, donosi Uprava Saveza.
  2. Uprava Saveza je poslodavac zaposlenima u sekretarijatu, i odgovorna je za sve odluke kojima se regulišu radni zadaci, prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa.
 1. INFORMISANJE

  Naš list je bilten Saveza koji se distribuira digitalno preko adrese sajta Saveza https://svenskserber.se/.
 2. NAGRADE I PRIZNANJA

  Organizacijama ili pojedincima koji na izuzetan način doprinose radu i ugledu

Saveza, može se dodeliti zahvalnica, ili drugo priznanje.

 1. RASPUŠTANJE SAVEZA

  Savez se ne može raspustiti sve dok u njemu ima najmanje pet (5) udruženja članova. Odluka o raspuštanju Saveza se može doneti samo na dve uzastopne Skupštine, od kojih je bar jedna redovna.
 2. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ove izmene i dopune Statuta usvojene su na Skupštini Saveza u Göteborgu dana 26. septembra 2020 godine.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje da se primenjuje Statut Saveza donešen u Solni dana 25. marta 2017 godine.